Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for Going-green ApS (herunder kaldet GG)

1. AFTALEGRUNDLAG: Betingelserne udgør sammen med GG tilbud/projektering det samlede aftalegrundlag om GGsalg og levering af produkter.

2. PRODUKTER: Produkter som GG sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved levering.

3. BETALING: Kunden skal betale alle fakturaer for produkter senest 14 dage efter modtagelse af faktura, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt

·       Betalingsbetingelser er 40% ved bestilling, ved betaling af dette accepteres disse handelsbetingelser til fulde.

·       30% ved levering på kundens adresse

·       30% Når anlægget er tilsluttet og kører

4. ANSVARSBEGRÆNSNING: Produkter som GG sælger og leverer til kunden, er beregnet til brug i Danmark. Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er GG i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål eller brug uden for Danmark. Kunden skal skadesløs holde GG, i det omfang GG måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

5. PRIS: Prisen for produkter følger GG gældende tilbud på det tidspunkt, hvor GG bekræfter kundens ordrer, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er ekskl. moms.

6. FORSINKET BETALING: (Rente) Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter rettidigt af årsager som GG er uden ansvar for, har GG ret til rente af det forfaldne beløb på 3% pr. måned fra forfaldsdato og til betaling sker

7. ÆNDRING AF ORDRER: Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter uden GG skriftlige accept.

8. LEVERING: Leveringsbetingelser er Frit Leveret Danmark til bro faste øer.

9. FORSINKET LEVERING: Hvis GG forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, informerer GG kunden om dette og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

Hvis vi skal sætte dit anlæg op, kan vi ikke garantere at de lovede håndværkere deadlines overholdes, da det er eksterne montører. En evt. forsinkelse medfører derfor ikke rabat/krav. Vi informerer altid om en sådan i god tid.

10. INDIREKTE TAB: Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er GG ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

11. FORCE MAJEURE: Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er GG ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtigelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for GG kontrol, og som GG ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk, arbejdsstridigheder samt forsinkelse af transport/skib med ekstern transportør.

12. FORTROLIGHED (Videregivelse og brug): Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge GG priser.

13. GÆLDENDE RET: Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret GG, Estlandsvej 1, 7480 Vildbjerg ApS STANDARD BETINGELSER

14. KUNDENS ANSVAR: KUNDEN er ansvarlig for, at såvel private som offentlige forskrifter, der gælder for benyttelsen af de opsatte genstande, overholdes, og at nødvendige tilladelser indhentes. Hvis KUNDEN ikke kan levere tegning eller statik for installation af solceller på deres tag, vil GG ingeniør stå for at udarbejde disse, hvis dette er specifikt aftalt. Medmindre andet er aftalt, vil dette blive faktureret særskilt. KUNDEN bærer risikoen for, at de nødvendige tilladelser kan opnås og ikke tilbagekaldes. KUNDEN friholder GG for ethvert ansvar, denne måtte ifalde over for det offentlige eller over for private på grund af den brug, KUNDEN gør af det opsatte, herunder at forskrifter ikke er iagttaget eller tilladelse ikke indhentet. KUNDEN bekræfter ved sin accept på tilbuddet, at KUNDEN giver samtykke til, at GG indsamler og behandler personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning (GPDR). De typiske personoplysninger, som GG indsamler og behandler er: CVR- nummer, navn, adresse, e-mail samt telefonnummer.

Elvarmeafgift: Det er kundens eget ansvar at sikre sig, at der kan opnås fradrag for reduceret elvarmeafgift. Dette er ikke GG ansvar. GG kan ikke gøres ansvarlig, hvis KUNDEN har aftage pligt fra sit forsyningsselskab (f.eks. blokvarmecentral) eller ikke kan få reduktion på sin el varmeafgift. GG er uden ansvar for kundens evt. driftstab, tab af avance eller andet tab.

Fornøden net tilslutning: GG kan være behjælpelig med uforpligtende forespørgsel til net selskabet, men det er kundens egen ansvar at sikre at der er den fornødne net-tilslutning mulighed ind til tavlen. Bemærk at net selskabets svar kan ændre sig.

15. GG ANSVAR: KUNDEN har inden købsaftalens indgåelse udvalgt de opsatte genstande og godkendt leverandør, fabrikat, leveringsbetingelser, serviceleverandør, specifikationer samt købsaftalens indhold. GG energiberegninger er kun vejledende, GG kan ikke gøres ansvarlig for disse. Besparelsesgaranti gives kun til solceller. GG er over for KUNDEN fritaget for ethvert krav på grund af forsinket levering, ved service eller andre ydelser. Byggeansøgning/tilladelse: Hvis GG hjælper kunden med ansøgning hos kommunen omkring byggetilladelse, er det alene kundens ansvar overfor kommunen, GG er blot behjælpelig og uforpligtende med udfyldelse, og kan på ingen måde gøres ansvarlig for data eller lign.

Medregnet i vores priser er 20 meter kabel arbejde uden gennemførsler udført af autoriseret elektriker. Der kan i visse tilfælde komme ekstra elektriker opgaver, som afholdes helt af kunden. Tilbuddet er gældende 30 dage fra d.d. 
Bemærk at ansøgninger hos kommunale / tekniske statiske beregninger / tilmelding til elnettet, kommer oven i tilbudsprisen og grundet lovgivning, kun er vejledende og uforpligtende udført af GG. Statiske beregninger koster typisk 8000kr & ansøgning om byggetilladelse hos kommunen samt elnet afregnes på timepris, men der er ofte tale om et mindre beløb. Vi styrer processen, men det er vigtigt at gøre opmærksom på at der kan komme disse yderlige udgifter. Bemærk at det ikke er gravearbejde i vores pris. Der er ej helle stiladsleje over 3 meter til tagrende med i prisen. Kørsel (over 50 km fra GG) og kran afregnes ligeledes oven i tilbudsprisen.

16. VÆRNETING: Enhver tvist, der måtte opstå mellem parterne i henhold til nærværende aftale med tilhørende almindelige betingelser, skal afgøres i henhold til dansk ret ved Retten i Herning.

Tusinde tak for ordren med håb om et langt og godt samarbejde.